Licencja na publikację tekstu

UMOWA LICENCYJNA – TEKST

Internetowy Magazyn Autorów „Netkultura” jest niekomercyjnym, internetowym magazynem literackim nastawionym na promowanie szeroko rozumianej kultury i publicystyki kulturalnej.

§1

Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej, poprzez nadesłanie tekstu i jego akceptację przez Redakcję Autor udziela Internetowemu Magazynowi Autorów „Netkultura” nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanego utworu poprzez opracowanie, opublikowanie i utrzymywanie tekstu utworu w czasie obowiązywania niniejszej umowy na stronie internetowej „Netkultury” – www.netkultura.pl

§2

1. O ile strony nie postanowią inaczej, Autor zobowiązuje się nadesłać drogą mailową tekst utworu /format Microsoft Word, ewentualnie rtf/ do piątego dnia miesiąca, w którym zostanie opublikowany numer „Netkultury” mający zawierać nadesłany tekst.

2. Autor oświadcza, że utwór pozbawiony jest wad prawnych, a Autor dysponuje pełnią praw potrzebnych do zamieszczenia go na stronie www.netkultura.pl na warunkach niniejszej licencji. To samo dotyczy ewentualnie dołączonych do tekstu dodatkowo przez Autora plików multimedialnych /zdjęcia, mp3, pliki video itp./.

§3

1. Wraz z udzieleniem licencji na wykorzystanie utworu Autor wyraża zgodę na dokonywanie przez Redakcję „Netkultury” korekty i zmian redakcyjnych w nadesłanym tekście utworu. Dokonanie zmian redakcyjnych stanowiących istotną ingerencję w treść utworu, wpływających na odbiór i spójność utworu /np. poważne skróty redakcyjne/ wymaga akceptacji ze strony Autora.

2. Autor wyraża zgodę na redakcyjne opracowanie nadesłanego tekstu utworu poprzez opatrzenie go ilustracjami i edycję właściwą dla technicznej i estetycznej formuły internetowej strony www.netkultura.pl, w tym również na zamieszczenie tekstu w ustalonych przez Redakcję działach „Netkultury”, zamieszczanie śródtytułów, dodawanie internetowych odsyłaczy, przypisów itp. Tak rozumiane opracowanie utworu może być wykorzystane tylko w ramach strony www.netkultura.pl

§4

W związku z niewyłącznym charakterem niniejszej umowy licencyjnej zamieszczenie  tekstu na stronie www.netkultura.pl nie wyłącza korzystania przez Autora z wyżej wymienionego tekstu na wszelkich innych polach eksploatacji, w szczególności publikowania tekstu utworu na  innych stronach i portalach internetowych.

§5

Autor wyraża zgodę na zamieszczanie przez Redakcję „Netkultury” na innych stronach internetowych fragmentów opublikowanego utworu, bądź odnośników do niego, w celu jego promocji wśród czytelników. W szczególności dotyczy to profilu „Netkultury” na portalu Facebook oraz współpracujących z „Netkulturą” portali wydawniczych.

§6

1/Redakcja Netkultury zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia funkcjonalności strony www.netkultura.pl lub czasowego przerwania jej działania jeżeli wymagać tego będą przyczyny techniczne lub organizacyjne.

2/W przypadku zaprzestania działalności przez Redakcję Netkultury w szczególności zakończenia prowadzenia strony www.netkultura.pl niniejsza umowa licencyjna ulega rozwiązaniu bez żadnych dalszych roszczeń po stronie Redakcji i Autora.

§7

Strony zawierają niniejszą umowę na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminach określonych przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.