Licencja na publikację portfolio

UMOWA LICENCYJNA – PORTFOLIO

 

Internetowy Magazyn Autorów „Netkultura” jest niekomercyjnym, internetowym magazynem literackim nastawionym na promowanie szeroko rozumianej kultury i publicystyki kulturalnej.

§1

Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej Autor udziela Internetowemu Magazynowi Autorów „Netkultura” nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych utworów fotograficznych poprzez opracowanie, opublikowanie i utrzymywanie tych utworów w czasie obowiązywania niniejszej umowy na stronie internetowej „Netkultury” – www.netkultura.pl oraz na portalu www.flickr.com w profilu Magazynu „Netkultura”

§2

1. Autor zobowiązuje się do nadesłania drogą mailową w terminie ustalonym z Redakcją „Netkultury”portfolio złożone ze zdjęć w postaci plików w formacie .jpg lub .png. Ilość zdjęć i ich objętość zostanie każdorazowo ustalona z Redakcją przed zamieszczeniem portfolio.

2. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie części powyższych zdjęć zgodnie z wyborem Redakcji „Netkultury” jako ilustracji publikacji z cyklu „Portfolio miesiąca”, oraz na opublikowanie całości nadesłanego portfolio w profilu „Netkultury” na portalu www.flickr.com

3. Profil „Netkultury” na portalu www.flickr.com pełni jedynie rolę pomocniczą w celu zaprezentowania nadesłanych zdjęć Autora  Czytelnikom „Netkultury”. Zdjęcia nadesłane przez Autorów prezentowane są w katalogach sygnowanych ich nazwiskami z adnotacją o zastrzeżeniu ich praw autorskich /znak copyright/.

 §3

1. Autor oświadcza, że nadesłane zdjęcia pozbawione są wad prawnych, a Autor dysponuje pełnią praw potrzebnych do zamieszczenia ich na stronie www.netkultura.pl i www.flickr.com  na warunkach niniejszej licencji.

2. Autor wyraża zgodę na redakcyjne opracowanie nadesłanych zdjęć poprzez ich edycję właściwą dla technicznej i estetycznej formuły internetowej strony www.netkultura.pl Dotyczy to w szczególności zmiany rozmiaru nadesłanego zdjęcia koniecznej dla publikacji „Portfolio miesiąca”, wszelkie inne zmiany edycyjne wymagają osobnej akceptacji Autora.

§4

W związku z niewyłącznym charakterem niniejszej umowy licencyjnej zamieszczenie zdjęć na stronie www.netkultura.pl i profilu „Netkultury” na  www.flickr.com nie wyłącza korzystania z nich przez Autora na wszelkich innych polach eksploatacji, w szczególności publikowania zdjęć na  innych stronach i portalach internetowych.

§5

Autor wyraża zgodę na zamieszczanie przez Redakcję „Netkultury” na innych stronach internetowych fragmentów opublikowanego portfolio, bądź odnośników do niego, wyłącznie w celu  promocji zdjęć wśród czytelników. W szczególności dotyczy to informacji o „Portfolio miesiąca” na profilu „Netkultury” na portalu Facebook.

§6

1/Redakcja Netkultury zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia funkcjonalności strony www.netkultura.pl lub czasowego przerwania jej działania jeżeli wymagać tego będą przyczyny techniczne lub organizacyjne.

2/W przypadku zaprzestania działalności przez Redakcję Netkultury, w szczególności zakończenia prowadzenia strony www.netkultura.pl niniejsza umowa licencyjna ulega rozwiązaniu bez żadnych dalszych roszczeń po stronie Redakcji i Autora.

§7

Strony zawierają niniejszą umowę na czas nieokreślony poczynając od dnia zaakceptowania przez Redakcję portfolio do publikacji. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminach określonych przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.