Licencja dodatkowa – ilustrowanie publikacji

UMOWA LICENCYJNA

Internetowy Magazyn Autorów „Netkultura” jest niekomercyjnym, internetowym magazynem literackim nastawionym na promowanie szeroko rozumianej kultury i publicystyki kulturalnej.

§1

Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej Autor udziela Internetowemu Magazynowi Autorów „Netkultura” nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych ilustracji, zdjęć, utworów muzycznych lub utworów multimedialnych poprzez opracowanie, opublikowanie i utrzymywanie tych utworów w czasie obowiązywania niniejszej umowy na stronie internetowej „Netkultury” – www.netkultura.pl

§2

1.Umowa obejmuje utwory mające stanowić ilustracje publikacji zamieszczanych na stronie www.netkultura.pl

2. Autor zobowiązuje się do nadesłania drogą mailową w terminie ustalonym z Redakcją „Netkultury”plików multimedialnych zawierających niniejsze utwory, bądź adresów odnośników do nich.

3. Autor oświadcza, że powyższe utwory pozbawione są wad prawnych, a Autor dysponuje pełnią praw potrzebnych do zamieszczenia ich na stronie www.netkultura.pl na warunkach niniejszej licencji, bądź zamieszczenie takie jest możliwe na zasadach fair use, licencji creative common, czy innej postaci funkcjonowania utworów w domenie publicznej.

4. Autor wyraża zgodę na redakcyjne opracowanie nadesłanych utworów poprzez ich edycję właściwą dla technicznej i estetycznej formuły internetowej strony www.netkultura.pl .

§4

W związku z niewyłącznym charakterem niniejszej umowy licencyjnej zamieszczenie utworów na stronie www.netkultura.pl nie wyłącza korzystania z nich przez Autora na wszelkich innych polach eksploatacji, w szczególności publikowania ich na  innych stronach i portalach internetowych.

§5

Autor wyraża zgodę na zamieszczanie przez Redakcję „Netkultury” na innych stronach internetowych fragmentów opublikowanych utworów, bądź odnośników do nich, wyłącznie w celu ich promocji wśród czytelników. W szczególności dotyczy to informacji o publikacji artykułu, dla którego omawiane utwory stanowią dodatek bądź ilustrację, na profilu „Netkultury” na portalu Facebook.

§6

1/Redakcja Netkultury zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia funkcjonalności strony www.netkultura.pl lub czasowego przerwania jej działania jeżeli wymagać tego będą przyczyny techniczne lub organizacyjne.

2/W przypadku zaprzestania działalności przez Redakcję Netkultury w szczególności prowadzenia strony www.netkultura.pl niniejsza umowa licencyjna ulega rozwiązaniu bez żadnych dalszych roszczeń po stronie Redakcji i Autora.

§7

Strony zawierają niniejszą umowę na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminach określonych przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.