Regulamin

REGULAMIN

1/ „Internetowy Magazyn Autorów Netkultura.pl”, zwany dalej Netkulturą, jest niekomercyjnym, internetowym magazynem literackim nastawionym na promowanie szeroko rozumianej kultury i publicystyki kulturalnej.

2/ „Internetowy Magazyn Autorów Netkultura.pl” jest prowadzony przez Redakcję w składzie: Zygmunt M. Pawłowicz i  Jacek Toczkowski. Właścicielem domeny i strony internetowej www.netkultura.pl jest Jacek Toczkowski.

3/ Każdy z Redaktorów upoważniony jest zgodnie z niniejszym Regulaminem do reprezentowania Netkultury w kontaktach z Autorami i Czytelnikami oraz wykonywania obowiązków administracyjnych i technicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem strony www.netkultura.pl

4/ 1) Publikacje utworów na stronie Netkultury odbywają się na zasadzie licencji niewyłącznej udzielanej Netkulturze nieodpłatnie na czas nieokreślony.  Ze swojej strony Netkultura zobowiązuje się do opracowania nadesłanych utworów zgodnie z techniczną i estetyczną formułą strony internetowej www.netkultura.pl oraz ich utrzymywania na tej stronie w czasie trwania umowy. Netkultura w ramach posiadanych możliwości będzie również starała się umożliwić jak najszerszy odbiór publikowanych utworów.

 2)  Netkultura jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i nie czerpie z publikacji nadsyłanych utworów żadnych zysków.  Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tych utworów wymaga zawsze zawarcia osobnej umowy z Autorem. Nie wyłącza to możliwości zamieszczania na stronach Netkultury treści komercyjnych /reklamy, płatne ogłoszenia, artykuły promocyjne, programy partnerskie itp./ w związku z finansowaniem bieżącej działalności oraz szeroko rozumianego rozwoju projektu Netkultura.pl

3) W związku z zawarciem z Netkulturą umowy licencji niewyłącznej Autor nie jest ograniczony w dysponowaniu swoim utworem w żaden inny sposób, w szczególności może zamieszczać go na innych stronach internetowych i portalach. Jednakże rozpowszechnianie opracowania utworu /redakcja, opatrzenie ilustracjami, inne działania edytorskie/ w postaci finalnej wersji artykułu opublikowanego w Netkulturze wymaga zgody Redakcji Netkultury.

4) Poprzez nadesłanie utworu Autor oświadcza, że zapoznał się z tekstem niniejszego  Regulaminu i przykładami umów licencyjnych oraz, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Poniżej zamieszczamy odnośniki do treści najczęściej stosowanych w działalności Netkultury umów licencyjnych. Po nadesłaniu tekstu zgodnie z zasadami określonymi w formularzu „wyślij tekst”  i zakwalifikowaniu go przez Redakcję do publikacji, Autor otrzyma do akceptacji drogą mailową tekst proponowanej indywidualnej licencji. Zaakceptowanie treści licencji mailem zwrotnym będzie równoznaczne z zawarciem przez strony umowy licencji niewyłącznej.

LICENCJA „TEKST”

LICENCJA „PORTFOLIO”

LICENCJA „DODATKI”

5/ Zamieszczone na stronie www.netkultura.pl utwory i ich opracowania chronione są prawem autorskim i zabronione jest ich jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie, powielanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części bez zgody ich twórców.

6/ 1) Netkultura umożliwia kontakt Autorów z Czytelnikami poprzez zamieszczanie komentarzy. Za treść komentarza odpowiada osoba, która komentarz zamieściła.

2) Komentarze Czytelników na stronie www.netkultura.pl są moderowane. Redakcja zastrzega sobie w skrajnych wypadkach prawo do edytowania, niepublikowania, bądź usuwania wypowiedzi naruszających obowiązujący porządek prawny i zasady współżycia społecznego, jak również utrudniających funkcjonowanie strony jako miejsca kulturalnego dyskursu.

Dotyczy to w szczególności wypowiedzi agresywnych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste innych osób i niezgodnych z formułą funkcjonowania portalu Netkultura.

7/ Redakcja Netkultury zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia funkcjonalności strony www.netkultura.pl lub czasowego przerwania jej działania jeżeli wymagać tego będą przyczyny techniczne lub organizacyjne.

8/Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnej zmiany Regulaminu Autorzy i Czytelnicy związani są postanowieniami funkcjonującymi w momencie publikacji utworu lub zamieszczenia komentarza.